Skip to main content

Kwaliteit en privacy

Centraal Kwaliteitsregister

Onze therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (CKR).

Kwaliteitsindicatoren fysiotherapie

De meeste verzekeraars verwachten van de beroepsgroep dat er mee wordt gedaan aan het landelijk onderzoek Kwaliteitsindicatoren voor Eerstelijns Fysiotherapie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau: Qualiview. Om deze reden vragen wij om jouw e-mailadres; dit is nodig om een digitaal klanttevredenheidsonderzoek toe te sturen.

Klachtenregeling

Onze therapeuten proberen je zo goed mogelijk te behandelen; toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als je dit met je therapeut bespreekt om samen tot een goede oplossing te komen.

Wanneer je toch vindt dat de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, kun je contact opnemen met:
Klachten- en geschillencommissie van het KNGF, de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten, (tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl)

Privacy policy

Functional Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Functional Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in deze Privacy policy*;
  • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
*Specifieke doeleinden verzamelen persoonsgegevens
  • Voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • Voor doelmatig beheer en beleid
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden. Dit kan mondeling gebeuren, maar ook via een folder of via mijn website.

Rechten van de patiënt

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jouw ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook hebt je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Functional Fysiotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens.

Functional Fysiotherapie
Nieuwe Mollenhutseweg 52
6533 HJ Nijmegen
tel: 06-11510128 (Lino) of 06-23827553 (Thijs)